Loving the past, living the now.

Algemene voorwaarden Go Retro

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op goretro.nl en alle aanbiedingen en transacties tussen Go Retro en u. Onder Go Retro (website) wordt verstaan de vennootschap onder firma V.O.F. T.E. Holland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland. KvK nummer: 37132802.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Go Retro, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2 Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
1.3 Alle prijzen zijn exclusief een deel van de verzendkosten. Een bijdrage in de verzendkosten wordt voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. De hoogte van de verzendkosten zijn afhankelijk van het soort product(en) (zie www.goretro.nl). Per zending hoeft maar eenmalig verzendkosten betaald te worden, ongeacht het aantal producten. Voor verzending buiten Nederland worden extra verzendkosten in rekening gebracht. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.
1.4 Go Retro is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die u of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
1.5 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Go Retro zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
1.6 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.7 Indien ook u naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn uw voorwaarden niet van toepassing.
1.8 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 
Artikel 2. Gegevens
2.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website en producten van Go Retro.
2.2 Go Retro garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt door Go Retro.
2.3 Go Retro zal uw (persoonlijke) gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen. Als u lid bent van de nieuwsbrief kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn.
2.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en eventueel wijzigen via Mijn Account op de website van Go Retro.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand zodra beide partijen een bevestigingsmail ontvangen. Deze mail dient als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
3.2 De administratie van Go Retro wordt in de bevestigingsmail geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.
3.3 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien u contact opneemt met Go Retro en deze uw verzoek accepteert.
3.4 U bent in alle gevallen, mits met Go Retro anders overeengekomen, aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
3.4 Go Retro behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden.
3.5 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Go Retro het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Betaling
4.1 Go Retro blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
4.2 Tijdens het geschieden van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt vooruit betalen met iDeal, eenmalige machtiging of contant betalen bij ontvangst (onder rembours).
4.3 In het geval van vooruit betaling gaat Go Retro pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.
4.4 De betaling dient te geschieden binnen 5 werkdagen. Indien hier niet aan wordt voldaan bent u in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen op u onmiddellijk opeisbaar en heeft Go Retro het recht de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met de klant. Daarnaast heeft 4.5 Go Retro het recht om eventuele onkosten en/of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst op u te verhalen.
4.6 Indien u niet binnen 5 dagen na de factuurdatum aan de betalingsverplichting voldoet, treedt over het te betalen bedrag een rente van 1% per maand op, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4.7 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5. Aflevering en leveringstermijnen
5.1 De bestelling wordt bij het door u aangegeven adres afgeleverd. De leveringstermijn is maximaal 20 werkdagen, tenzij op de website anders wordt aangegeven. Go Retro streeft ernaar om de producten binnen 5 werkdagen te leveren.
5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.
5.5 Tijdens het transport van de producten is het risico voor Go Retro. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.
5.6 Wanneer u meerdere producten bestelt, kan het zijn dat dit in meer dan 1 levering wordt uitgeleverd. Extra kosten van eventuele nalevering worden door Go Retro gedragen.
5.7 Alle door Go Retro genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Go Retro bekend waren. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dien overeenkomstig verlaat.
5.8 Overschrijding van de door Go Retro opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft u nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op u rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
5.9 In geval Go Retro de order geheel of gedeeltelijk ontbindt (en niet levert) bent u gerechtigd het betaalde deel terug te ontvangen.
5.10 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 20 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail aan Go Retro te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 20 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 6. Retour en klachten
6.1 Bij nieuwe en tweedehands producten geldt dat u gerechtigd bent zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst van het betreffende (nieuwe of tweedehands) product te ontbinden. U moet Go Retro binnen deze termijn per email hiervan op de hoogte stellen en tevens het product binnen deze termijn retourneren. Het product dient ongebruikt en/of ongedragen te zijn en in dezelfde staat te zijn als door Go Retro verzonden.
6.2 Go Retro zal binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is.
6.3 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.
6.4 Indien u een ander product hebt ontvangen dan overeengekomen, wordt dit door Go Retro kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product. Hiertoe dient u binnen 2 dagen na ontvangst contact op te nemen met info@goretro.nl.
6.5 Go Retro behoudt het recht om een retour te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten door u in een andere staat worden geretourneerd dan verzonden door Go Retro (dit kan zijn: geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Go Retro of de leverancier van het product) is beschadigd.
6.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Go Retro schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Go Retro u hiervan schriftelijk (via e-mail) binnen 20 werkdagen in kennis stellen. Go Retro heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden of het aankoopbedrag in zijn geheel niet terug te betalen.
6.7 Het risico tijdens retourzending zijn voor uw eigen rekening.
6.8 Indien u een klacht heeft over het geleverde product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen gemeld worden aan Go Retro. Go Retro moet u binnen twintig werkdagen antwoord geven. Indien Go Retro bepaalt dat een klacht gegrond is, zal zij het aankoopbedrag (excl. verzendkosten) terug storten. Het kan voorkomen dat Go Retro u vraagt het product terug te sturen (op kosten van Go Retro).

Artikel 7. Intellectueel eigendom
7.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op aan u ter beschikking gestelde producten en verband houdende met de website van Go Retro berusten bij Go Retro c.q. haar webdesigner. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken, of andere voortbrengselen, alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
7.2 U mag enig (gedeelte van een) product dat aan u door Go Retro ter beschikking is gesteld niet namaken, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Go Retro.
Go Retro behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Producten
8.1 Go Retro heeft het recht een overeenkomst te ontbinden indien het bestelde product niet voorradig is. Ook u heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
8.2 Het aangeboden product wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Afwijkingen in kleur, maat, materiaal en merk kunnen zich echter voordoen. Go Retro is niet aansprakelijk voor afwijkingen in welke vorm dan ook.
8.3 Als het product wezenlijk afwijkt van hetgeen vermeld op de site, zal Go Retro passende maatregelen treffen om u tegemoet te komen. (zie ook artikel 6)
8.4 Go Retro geeft elk tweedehands product naar eigen inzicht een ´Staat´ mee (uiteenlopend van 1 tot 5 sterren). Zo kunt u beoordelen in welke conditie het product verkeert. Meningsverschillen over deze staat zijn in het voordeel van Go Retro.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Indien Go Retro door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens u kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
9.2 Ingeval van overmacht heeft u geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Go Retro als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
9.3 Go Retro zal u zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht
10.1 Op elke overeenkomst tussen Go Retro en u is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Noordwest-Holland.
10.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
10.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Go Retro aangepast worden.